Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, ( en endavant RGPD) i de la Llei Organica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, (d'ara endavant LOPDGDD), Gimnàs Social Sant Pau S.C.C.L., posa de manifest aquesta política respecte del tractament i protecció de dades personals.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

Gimnàs Social Sant Pau S.C.C.L., amb domicili a la Ronda de Sant Pau, 46 08001 Barcelona, España.  CIF: F66815812 Telèfon: 933 297 913 Email: info@gimnassocialsantpau.com

CONTACTE PER A LA PROTECCIÓ DE DADES

Per a qualsevol tema relacionat amb la protecció de dades podeu contactar amb nosaltres a l'adreça postal de Gimnàs Social Sant Pau oa l'adreça electrònica info@gimnassocialsantpau.com

ÁMBIT D'APLICACIÓ

Les persones que visitin la pàgina web www.gimnassocialsantpau.com.

Els qui voluntàriament es comuniquin amb Gimnàs Social Sant Pau a través de correu electrònic, xat o que emplenen qualsevol dels formularis de recollida de dades publicats a la pàgina web www.gimnassocialsantpau.com.

 • Qui sol·liciti informació sobre els productes i serveis de Gimnàs Social Sant Pau o que sol·licitin participar en alguna de les accions comercials de Gimnàs Social Sant Pau. 
   
 • Els qui formalitzin una relació contractual amb Gimnàs Social Sant Pau mitjançant la contractació dels seus productes i serveis o mitjançant contractes de treball. 
   
 • Els qui utilitzin qualsevol altre servei present al lloc web que impliqui la comunicació de dades a Gimnàs Social Sant Pau o l'accés a dades per Gimnàs Social Sant Pau per a la prestació dels seus serveis. 
   
 • Els qui, directament o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part de Gimnàs Social Sant Pau per a qualsevol de les finalitats recollides en aquesta Política.

La utilització dels serveis de Gimnàs Social Sant Pau requereix l´acceptació expressa d´aquesta Política.

Cap usuari i/o client no pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa les dades que faciliti a Gimnàs Social Sant Pau han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

En aquest sentit, l'usuari i/o client serà l'únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers oa Gimnàs Social Sant Pau per l'ús de dades d'una altra persona o de les seves dades quan siguin falses o errònies.

Qualsevol dada facilitada sobre un menor requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà d'aplicació subsidiària respecte d'aquelles altres condicions que s'estableixin amb caràcter especial sobre protecció de dades personals i siguin comunicades a través dels formularis de registre, contractes i/o condicions dels serveis particulars, essent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en les mateixes.

QUINES DADES PERSONALS TEVES TRACTEM

Les dades que tractarem són les següents:

Nom, cognoms, sexe, idioma de preferència, correu electrònic, telèfon i adreça postal. Quan correspon, també sol·licitem la talla de roba i la data de naixement.

També t'informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb Gimnàs Social Sant Pau, incloses les que ens aportis mitjançant una xarxa social o qualsevol altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privadesa, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privadesa pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem que les llegeixis amb atenció abans de facilitar-nos dades a través de aquests canals.

L'accés i/o tractament a les dades per Gimnàs Social Sant Pau, sens perjudici de les disposicions legals o reglamentàries específiques vigents que poguessin resultar aplicable en cada cas o les que per iniciativa pròpia adopti Gimnàs Social Sant Pau, estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
   
 • Restablir la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
   
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
   
 • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

PER QUÈ TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS

Per entaular una relació de col·laboració amb tu que faci possible prestar els nostres serveis:

Enviar informació sobre Gimnàs Social Sant Pau i les marques que gestiona, ja sigui per telèfon, correu postal, correu electrònic o missatgeria instantània.

Atendre les teves consultes quan contactis amb nosaltres.

Convidar-te a actes o esdeveniments que organitzem.

Realitzar enquestes de satisfacció o organitzar reunions per fer estudis de mercat.

Gestionar la relació amb tu.

Elaborar perfils, amb la informació que tu directament ens hagis proporcionat, que hagis fet pública o que estigui públicament disponible, a fi d'assegurar la gestió adequada de les activitats esmentades anteriorment. L'elaboració de perfils no s'utilitza, en cap cas, per a l'adopció de decisions automatitzades que tinguin efectes jurídics o d'una altra naturalesa que us puguin afectar: en tots els nostres processos de presa de decisió intervenen persones.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l'enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat, o sobre les que ens hagis demanat informació.

En el cas de l'enviament d'un correu electrònic a Gimnàs Social Sant Pau relacionat amb les vostres ofertes de feina, aquestes dades seran tractades per participar en els procediments de selecció de personal.

En la contractació dels serveis oferts per Gimnàs Social Sant Pau, es recolliran únicament aquelles dades personals que fossin necessàries per establir la relació contractual i possibilitar la prestació dels serveis i remuneració dels mateixos.

Pel que fa a les “cookies” que TPR utilitza en la navegació a través de les seves pàgines web i que s'emmagatzemen a l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil), consulta la Política de Cookies, disponible a www.gimnassocialsantpau.com/cookies.  

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a: info@gimnassocialsantpau.com o adreçant una sol·licitud a la nostra adreça postal.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Els destinataris de les dades personals recollides per Gimnàs Social Sant Pau seran les següents:

Els mateixos empleats de Gimnàs Social Sant Pau en el compliment de les seues funcions.

Els proveïdors de Gimnàs Social Sant Pau que intervinguin en la prestació dels serveis, en cas que això fos necessari per a la prestació dels mateixos.

Qualssevol altres que a causa de la naturalesa del servei hagin d'accedir a les dades facilitades amb aquest, tal com es detalla a les Condicions Específiques que siguin aplicables al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest.

QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES TEVES DADES A TERCERS

Les vostres dades podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a continuació s'expliquen:

Administracions públiques, per al compliment de les obligacions legals.

Proveïdors, quan necessitin accedir a les teves dades per a la prestació de serveis que el Gimnàs Social Sant Pau hagi contractat amb ells, i amb què hem subscrit els contractes de confidencialitat i tractament de dades personals necessàries i exigides per la normativa per protegir la seva privadesa (per exemple, impremtes).

Si en el futur el Gimnàs Social Sant Pau fes altres cessions de dades personals, t'informarem oportunament.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

El Gimnàs Social Sant Pau té contractats serveis de proveïdors tecnològics a països que no disposen de normativa equivalent a l'europea (“Tercers Països”). Aquests proveïdors han subscrit amb Gimnàs Social Sant Pau els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa per a proveïdors ubicats a Tercers Països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privadesa.

Si vols més informació sobre les garanties de privadesa, pots enviar-nos un correu electrònic a: info@gimnassocialsantpau.com o adreçar una sol·licitud a la nostra adreça postal.

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES TEVES DADES

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui la vostra relació amb Gimnàs Social Sant Pau i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament enviant-nos un correu electrònic a: info@gimnassocialsantpau.com o fent una sol·licitud a la nostra adreça postal.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privadesa, pots presentar una reclamació a les adreces postal i electrònica indicades o davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica oa la seva adreça postal.

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, el Gimnàs Social Sant Pau es reserva el dret de negar-se a actuar respecte d'aquestes, d'acord amb el que estableix l'art. 12.5 RGPD.

 

 

 

 

col·labora
pre-inscripció
Contacta